Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN AN Products & Services
A. Algemeen
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 
Dit zijn de algemene voorwaarden van AN Products & Services, verder te noemen AN Products & Services.
1.2 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij AN Products & Services diensten en/of goederen van welke aard ook voor de opdrachtgever verricht en/of levert. Onder de overeenkomst in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan iedere overeenkomst, mondeling of schriftelijk, die tussen AN Products & Services en de opdrachtgever tot stand komt. Ook wordt daaronder verstaan iedere overeenkomst, mondeling of schriftelijk, die tussen de rechtsvoorgangers van AN Products & Services en de opdrachtgever tot stand is gekomen. In dat laatste geval vervangen deze algemene voorwaarden alle eerder overeengekomen voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten van opdrachtgevers.
1.3
Er kan alleen van deze algemene voorwaarden worden afgeweken indien AN Products & Services en de opdrachtgever dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door AN Products & Services te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de opdrachtgever, geeft de opdrachtgever nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen. Tussentijdse eenzijdige wijziging van de algemene voorwaarden door AN Products & Services is te allen tijde toegestaan.
1.4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.
1.5 
Toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbod en overeenkomst
2.1  
Alle aanbiedingen en andere uitingen van AN Products & Services zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever, tenzij door AN Products & Services schriftelijk en uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.2  
De overeenkomst, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop, zijn voor AN Products & Services slechts bindend indien deze door AN Products & Services zijn bevestigd. Een aanvaarding van een offerte welke afwijkt van de inhoud van de offerte, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die AN Products & Services niet bindt. Dit geldt ook, indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt.
2.3  
Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn, wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van tenminste één (kalender)jaar, te rekenen vanaf de dag dat AN Products & Services de door de opdrachtgever ondertekende overeenkomst retour heeft ontvangen. De overeenkomst wordt na afloop van de contractperiode telkens van rechtswege met 1 (één) jaar verlengd, tenzij de overeenkomst rechtsgeldig wordt opgezegd met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.
2.4  
Totstandgekomen overeenkomsten kunnen door de opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming van AN Products & Services, niet worden geannuleerd tenzij partijen overeenstemming bereiken omtrent de schadeloosstelling die de opdrachtgever aan AN Products & Services verschuldigd is bij een door AN Products & Services geaccepteerde opzegging van de overeenkomst.
2.5  
Kennelijke vergissingen in de aanbiedingen van AN Products & Services ontheffen AN Products & Services van haar nakomingverplichting, alsmede van de verplichting daaruit eventueel voortvloeiende schade te vergoeden, ook na totstandkoming van de overeenkomst.
2.6  
Indien in de offerte meerdere diensten danwel zaken worden aangeboden en per zaak danwel dienst een prijs wordt genoemd, dan geldt de offerte slechts als geheel en heeft de opdrachtgever niet het recht om slechts een deel van de aangeboden zaken danwel diensten te accepteren tegen de daarvoor genoemde prijs.
2.7  
Indien de overeenkomst niet schriftelijk wordt vastgelegd en AN Products & Services niettemin met instemming van de opdrachtgever een aanvang tot uitvoering van de opdracht maakt, zal de inhoud van de offerte als overeenkomst gelden.
2.8  
De overeenkomst is eerst dan geldig, indien deze van de zijde van AN Products & Services, door een vertegenwoordigingsbevoegd functionaris is bevestigd.

Artikel 3: Prijzen
3.1  
Alle prijzen in de aanbiedingen, als bedoeld in artikel 2, gelden alleen voor die concrete aanbiedingen en zijn exclusief BTW, administratiekosten, transportkosten, inbouwkosten, leveringskosten, rapportagekosten en eventuele telefoonkosten.
3.2  
AN Products & Services heeft het recht haar prijzen jaarlijks te indexeren aan de hand van de consumentenprijs indexcijfers, alle huishoudens op basis van 2000 = 100, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en wel door telkens de tot de datum van aanpassing geldende prijs te vermenigvuldigen met een breukgetal waarvan de teller is het jaarlijks indexcijfer geldende voor het laatst verstreken kalenderjaar en de noemer is het jaarprijs indexcijfer geldende voor het laatst verstreken kalenderjaar en de noemer is het jaarprijs indexcijfer geldende voor het aan dat laatst verstreken kalenderjaar voorafgegane kalenderjaar.
3.3  
De prijzen kunnen door AN Products & Services worden verhoogd vanaf 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst op grond van gewijzigde externe factoren, waaronder nadrukkelijk worden begrepen wijzigingen in de belastingen, leveranciersprijzen, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen en boetes.

Artikel 4: De wijze van uitvoering
4.1
AN Products & Services voert de overeenkomst naar beste weten en kunnen uit.
4.2
De opdrachtgever verschaft AN Products & Services schriftelijk alle inlichtingen en gegevens die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verschaffen van deze informatie en voor de juistheid daarvan. AN Products & Services gaat uit van de juistheid van de door de opdrachtgever opgegeven informatie totdat AN Products & Services van de opdrachtgever een schriftelijke wijziging heeft ontvangen en bevestigd en de ontvangst schriftelijk door AN Products & Services is bevestigd. De opdrachtgever vrijwaart AN Products & Services voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit de niet-nakoming van deze verplichting.
4.3
De opdrachtgever is verplicht:
- zich op de hoogte te brengen en/of te houden van toepasselijke wettelijke bepalingen of door de overheid uitgebrachte maatregelen;
- AN Products & Services onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elke omstandigheid die de deugdelijke werking van het door AN Products & Services aan de opdrachtgever geleverde of de dienstverlening van AN Products & Services kan verstoren (onder meer maar niet beperkt tot defecten etc.);
- Om geen reparaties, wijzigingen, of andere (onderhouds-)werkzaamheden aan onderdelen van zaken te (laten) verrichten zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van AN Products & Services en indien deze niet zijn uitgevoerd door een erkende installateur;
- Om door AN Products & Services geleverde zaken en verrichte diensten uitsluitend te gebruiken voor de met AN Products & Services afgesproken doeleinden;
- Aan alle door AN Products & Services gehanteerde technische en administratieve voorwaarden te voldoen.
4.4
AN Products & Services is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan/of te laten verrichten door niet bij AN Products & Services in dienst zijnde derden. Indien de opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geschiedt dit uitsluitend met goedkeuring van AN Products & Services.
4.5
Indien AN Products & Services of door AN Products & Services ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden verrichten op een door de opdrachtgever opgegeven locatie, stelt de opdrachtgever de door AN Products & Services gewenste faciliteiten kosteloos ter beschikking. De opdrachtgever garandeert tevens een veilige werkomgeving en licht de medewerkers in over de geldende veiligheidsvoorschriften en gebruiken.
4.6
Overeengekomen termijnen zijn nimmer fatale termijnen. AN Products & Services is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van een termijn; daartoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan AN Products & Services een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen.

Artikel 5: Levering in het geval van verkoop op afstand
5.1
De levering van zaken door AN Products & Services vindt plaats door verzending naar het door de opdrachtgever aangegeven postadres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen door partijen. Levering is niet mogelijk op tijdelijke adressen, postbussen, antwoordnummers of poste restante.
5.2
AN Products & Services heeft geldig geleverd wanneer zij zaken afgeeft aan een persoon die zich op het bij AN Products & Services aangegeven postadres bevindt. Bij levering kan gevraagd worden naar legitimatie van de in ontvangst nemende persoon. Indien niemand aanwezig is op het bij AN Products & Services aangegeven postadres, zal de levering tegen meerkosten worden herhaald op dat adres. Indien levering bij de herhaling ook niet mogelijk blijkt, worden de zaken aan AN Products & Services geretourneerd en zal AN Products & Services de opdrachtgever daarover informeren. Voor het daarna opnieuw proberen te leveren kunnen aan de opdrachtgever extra (verzend-) kosten in rekening worden gebracht.
5.3
Wanneer de levertijd de duur van 30 (dertig) dagen dreigt te overschrijden, informeert AN Products & Services de opdrachtgever hieromtrent. In het geval dat de opdrachtgever een consument is heeft hij alsdan de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding aan de opdrachtgever gerestitueerd.
5.4
Het risico met betrekking tot de zaken gaat op het moment van levering over op de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht de zaken onmiddellijk na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele gebreken aan de zaken die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde zaken, moeten uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan AN Products & Services worden gemeld. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de voornoemde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aan AN Products & Services worden gemeld. Na het ontdekken van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende zaken onverwijld te staken.

Artikel 6: Geheimhouding
6.1
Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie die zij bij de ten uitvoerlegging van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen en zij verplichten zich de nodige maatregelen te treffen die ertoe zullen leiden dat gelijke geheimhoudingsplicht geldt voor de personen van wie zij zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedienen.
6.2
AN Products & Services is gerechtigd gegevens en informatie van de opdrachtgever te verstrekken aan door haar ingeschakelde derden, voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is.
6.3
AN Products & Services is gerechtigd gegevens en informatie van de opdrachtgever te verstrekken, voor zover zij daartoe op grond van enige wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak gehouden is.

Artikel 7: Overmacht
7.1
Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van AN Products & Services, welke van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geeft AN Products & Services het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
7.2
AN Products & Services is niet gehouden de uitvoering van het werk voort te zetten, c.q. aan te vangen, noch tot vergoeding van enige schade welke voor de opdrachtgever ontstaat door de niet-nakoming indien een en ander het gevolg is van overmacht. Van overmacht aan de zijde van AN Products & Services is sprake indien AN Products & Services na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van alle oorzaken of omstandigheden buiten de schuld, wil en/of toedoen van AN Products & Services en derhalve buiten de risicosfeer van AN Products & Services ontstaan.
7.3
In geval van overmacht heeft AN Products & Services eveneens het recht de opdracht zodanig te wijzigen dat de nakoming redelijkerwijs mogelijk wordt. De meerdere of mindere kosten, uit wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend tussen partijen, terwijl de opdrachtgever verplicht is AN Products & Services een vergoeding te geven voor reeds verrichte doch niet van nut gebleken werkzaamheden en leveringen, zo daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1
AN Products & Services is slechts aansprakelijk voor enige tekortkoming in het geval de tekortkoming is veroorzaakt door ernstige nalatigheid van AN Products & Services, dan wel doordat AN Products & Services onjuist heeft gehandeld hetgeen haar in ernstige mate te verwijten valt.
8.2
AN Products & Services is nooit aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door de navolgende gevallen, maar niet uitsluitend beperkt tot: de inbouw van een anti-diefstal en satelliet-, tracking- en/of tracingsysteem in een object niet (goed) mogelijk is; de inbouw van voornoemd systeem niet is geschied door een door AN Products & Services erkende installateur; het gebruik van voornoemd systeem buiten Nederland niet is toegestaan en/of niet werkzaam is; het voornoemde systeem door opdrachtgever of een derde onklaar is gemaakt; beschadigd is; onjuist en/of niet op een onzichtbare/verborgen plaats geïnstalleerd is; niet juist, volledig of adequaat is aangesloten op een bewakingsdienst en mobiel telefoonnet/satellietsysteem; uit het betreffende object wordt verwijder; wordt afgeschermd; wordt gesaboteerd of anderszins onklaar wordt gemaakt en in geval van interferentie met het voornoemde systeem door bijvoorbeeld elektriciteit en/of straling.
8.3
AN Products & Services is in geen geval aansprakelijk indien de opdrachtgever de door AN Products & Services en/of de door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd.
8.4
Voor eventuele meldingen op de particuliere alarmcentrale en/of telefonische boodschappendienst die binnenkomen nà de datum waarop de overeenkomst tussen AN Products & Services en opdrachtgever is beëindigd, vervalt de plicht van de alarmcentrale om deze meldingen in behandeling te nemen. Uit hoofde van deze meldingen aanvaardt AN Products & Services geen enkele aansprakelijkheid.
8.5
De totale door AN Products & Services te vergoeden schade is te allen tijde beperkt tot de uitkering waarop de door AN Products & Services gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
8.6
AN Products & Services is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. De opdrachtgever vrijwaart AN Products & Services voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande.
8.7
AN Products & Services is niet aansprakelijk voor gevolgschade noch voor bedrijfsschade.
8.8
Elke vordering van de opdrachtgever op AN Products & Services verjaart/vervalt na verloop van 1 (één) jaar na het ontstaan van de vordering. Voor zover derden die AN Products & Services voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken, houden alle aan AN Products & Services gegeven opdrachten de bevoegdheid van AN Products & Services in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van AN Products & Services voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten.

Artikel 9: Betaling
9.1
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald zal de opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.
9.2
Indien binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever aan AN Products & Services verplicht tot betaling van een rente gelijk aan de wettelijke rente ex. artikel 6:119/119a BW plus 2%.
9.3
Indien het factuurbedrag op de datum van opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is alsdan verplicht alle kosten aan AN Products & Services te voldoen die AN Products & Services maakt ter incasso van de openstaande bedragen, met name:
a: declaraties van advocaten ter zake van hun werkzaamheden, zowel in als buiten rechten, ook voor zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede al de executiekosten. Buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 150,-.
b: De kosten van faillissementsaanvraag.
9.4
Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens de verschuldigde rente en daarna de hoofdsom.
9.5
AN Products & Services zal steeds, zo lang één of meerdere opeisbare facturen niet of niet geheel mochten zijn voldaan, een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid, als waarborg voor de betaling van het verschuldigde mogen verlangen. De opdrachtgever is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen. In dat geval is AN Products & Services tevens bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat betaling is geschied of zekerheid is gesteld. Dit geldt ook indien AN Products & Services redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.
9.6
Indien er op enig moment beslag gelegd wordt ten laste van de opdrachtgever dan meldt de opdrachtgever dit binnen 5 werkdagen aan AN Products & Services.
9.7
Indien de opdrachtgever niet de eindgebruiker van de door AN Products & Services geleverde diensten c.q. zaken is, heeft AN Products & Services het recht om bij een betalingsachterstand van tenminste 3 (drie) maanden de eindgebruiker hierover in te lichten, de overeenkomst desgewenst te ontbinden (artikel 12) en eventueel rechtstreeks met de eindgebruiker een overeenkomst te sluiten.
9.8
Ieder beroep op verrekening van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de opdrachtgever een beroep doet op verrekening met een vordering die door AN Products & Services onvoorwaardelijk schriftelijk is erkend.
9.9
Bezwaren inzake de factuur dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan AN Products & Services te worden gemeld. Na het verstrijken van die termijn kunnen bezwaren niet meer in behandeling worden genomen en heeft de opdrachtgever afstand gedaan van zijn (vermeende) rechten.
9.10  
De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10: Garantie
10.1  
AN Products & Services staat in voor de kwaliteit van geleverde zaken gedurende de garantieperiode van 2 (twee) jaren voor zover de opdrachtgever de geleverde zaken op kundige wijze zijn gebruikt met inachtneming van de gebruikersvoorschriften en normale gebruikersmogelijkheden van de betreffende zaken.
10.2  
Garantie vervalt indien reparaties, wijzigingen of andere (onderhouds-)werkzaamheden aan onderdelen van zaken zijn verricht zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van AN Products & Services en indien de reparaties of andere werkzaamheden niet zijn uitgevoerd door een erkende installateur.

Artikel 11: Beëindiging van de overeenkomst
11.1  
AN Products & Services is te allen tijde bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van schriftelijke opzegging, zonder dat zij daarvoor aan de opdrachtgever enige vergoeding verschuldigd is. De opdrachtgever is gehouden alle kosten die AN Products & Services tot het moment van beëindiging van de overeenkomst heeft gemaakt, te voldoen.
11.2  
Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn, kan de opdrachtgever de overeenkomst uiterlijk 3 (drie) maanden voor het einde van de contractperiode per aangetekende brief opzeggen.

Artikel 12: Ontbinding
12.1  
Indien de opdrachtgever enige verplichting jegens AN Products & Services niet nakomt, heeft AN Products & Services het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
12.2  
Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde betreffende ontbinding heeft AN Products & Services op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest, het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
12.3  
Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door AN Products & Services alsdan geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en kosten.
12.4  
Indien opdrachtgever een consument is en het verkoop op afstand betreft, heeft opdrachtgever het recht, zonder opgave van redenen, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst van een door AN Products & Services geleverde zaak. Indien de overeenkomst betrekking heeft op de levering van een dienst, gaat de termijn van 7 (zeven) werkdagen in op de dag dat de overeenkomst is aangegaan. Dit ontbindingsrecht bestaat niet indien opdrachtgever ermee heeft ingestemd dat AN Products & Services een aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst.
12.5  
In geval van ontbinding als bedoeld in de vorige bepaling dient de opdrachtgever het geleverde uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen na ontbinding terug te hebben gezonden naar AN Products & Services. Indien het geleverde is ingebouwd in een object moet het geleverde uitgebouwd worden door een door AN Products & Services erkende installateur op kosten van de opdrachtgever op straffe van een boete van € 1.500,-. Het terugzenden van het geleverde komt geheel voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen. In geval van terugzending dient de zaak in dezelfde staat als waarin zij is geleverd geretourneerd te worden, namelijk: ongebruikt en onbeschadigd, in de originele en complete verpakking en met alle daarbij behorende documentatie, garantiebewijzen, accessoires en verpakkingsmaterialen, inclusief de originele pakbon. De kosten van retourzending van het geleverde zijn voor rekening van de opdrachtgever. AN Products & Services neemt geen ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen in ontvangst.

Artikel 13: Intellectueel eigendom
13.1  
Alle rechten van intellectueel eigendom op de door AN Products & Services vervaardigde documenten, rapporten, tekeningen, brieven, softwaremodellen en dergelijke komen uitsluitend toe aan AN Products & Services. Voor zover een dergelijk recht kan worden verkregen door een registratie, is uitsluitend AN Products & Services daartoe bevoegd.
13.2  
Aan de opdrachtgever verstrekte werken mogen door de opdrachtgever niet worden verveelvoudigd, nagemaakt, aan derden worden getoond of op een andere wijze worden gebruikt dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AN Products & Services. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt, is de opdrachtgever aan AN Products & Services een onmiddellijk opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd van € 50.000,- onverminderd het recht van AN Products & Services om volledige schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
14.1  
Alle door AN Products & Services geleverde zaken blijven eigendom van AN Products & Services, totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle lopende overeenkomsten is nagekomen.
14.2  
Het is opdrachtgever verboden op de door AN Products & Services geleverde zaken (ongeacht of deze laatste daarvan nog eigenaar is) een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.
14.3  
De opdrachtgever is verplicht om aan AN Products & Services onverwijld mededeling te doen van eventuele acties van derden met betrekking tot aan AN Products & Services toebehorende zaken.
14.4  
De opdrachtgever is verplicht om de in zijn bezit zijnde zaken deugdelijk te verzekeren tegen diefstal, brand-, ontploffing- en waterschade en AN Products & Services op eerste verzoek een afschrift van de betreffende polissen te doen toekomen.

Artikel 15: Afwijkende afspraken
15.1  
Op al de overeenkomsten van en met AN Products & Services zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen in de overeenkomsten.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
16.1  
Op alle door AN Products & Services verrichte handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.
16.2  
Alle geschillen tussen partijen die mochten voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst, zullen ter keuze van AN Products & Services worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, dan wel door de Rechtbank te 's-Hertogenbosch.

B. GSM abonnement

Artikel 17: Aansluiting
17.1  
Na totstandkoming van een overeenkomst zal AN Products & Servicesde simkaartvan de geleverde transmissieapparatuur (GSM) binnen 30 (dertig) dagen na levering laten aansluiten op een GSM provider die door AN Products & Services is aangewezen.
17.2  
AN Products & Services kan gedurende de overeenkomst een andere provider aanwijzen voor de door haar geleverde simkaart en informeert de opdrachtgever tijdig over de verandering van provider.

Artikel 18: Simkaart
18.1  
De door de opdrachtgever ontvangen simkaart van AN Products & Services is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De simkaart is en blijft eigendom van AN Products & Services. Binnen 14 (veertien) werkdagen na beëindiging van het GSM-abonnement, danwel binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst tussen AN Products & Services en de opdrachtgever, dient de opdrachtgever de simkaart in goede staat en per aangetekende post te retourneren aan AN Products & Services. Het terugzenden van de simkaart komt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
18.2  
De opdrachtgever is verplicht:
- de simkaart uitsluitend te gebruiken voor transmissiedoeleinden door en met het objectvolgsysteem zich op de hoogte te brengen en/of te houden van toepasselijke wettelijke bepalingen of door de overheid uitgebrachte maatregelen;
- AN Products & Services schriftelijk op de hoogte te brengen van elke omstandigheid die de deugdelijke werking van de simkaart kan verstoren (onder meer defecten, etc.);
- aan alle door AN Products & Services en de provider gehanteerde technische en administratieve voorwaarden te voldoen.
18.3  
Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade in geval van maar niet beperkt tot onbevoegd gebruik, diefstal en beschadiging van de simkaart. Alsdan kan de opdrachtgever op eigen kosten de simkaart laten blokkeren, onder gelijktijdige mededeling hiervan aan AN Products & Services.
18.4  
AN Products & Services en/of provider zijn gerechtigd om in geval van oneigenlijk gebruik van de simkaart door de opdrachtgever danwel de opdrachtgever in een beperkte periode bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruikersafhankelijke vergoedingen verschuldigd wordt, over te gaan tot (gedeeltelijke) blokkering van de simkaart. De blokkering zal worden opgegeven nadat de opdrachtgever het oneigenlijk gebruik gestaakt heeft en aan alle betalingsverplichtingen is voldaan danwel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
18.5  
Blokkering van de simkaart ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van vaste (periodieke) voortdurende vergoedingen en leidt niet tot automatische beëindiging van het GSM-abonnement of de overeenkomst.
18.6  
AN Products & Services en/of provider zijn gerechtigd de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde simkaart om te ruilen voor een andere simkaart.

Artikel 19: Prijzen
19.1  
Los van de abonnementskosten brengt AN Products & Services de telefoon- en verkeerkosten voor de van de provider afgenomen diensten in rekening aan de opdrachtgever. De hoogte van deze kosten wordt vastgesteld door de provider. AN Products & Services kan de abonnementskosten aanpassen, indien het aantal daadwerkelijk behandelde telefoon- en/of alarm- en storingssignalen significant afwijkt van het aantal telefoon en/of alarm- en storingssignalen in de voorafgaande jaren.

Artikel 20: Acceptatie openbare telecommunicatiediensten
20.1  
De opdrachtgever garandeert dat hij niet is opgenomen in het bestand waarin staat wiens aansluitingen met betrekking tot telecommunicatiediensten buiten gebruik zijn gesteld. De opdrachtgever kan gegevens hieromtrent aanvragen bij de Stichting Preventel. Indien de opdrachtgever gedurende de overeenkomst wordt opgenomen in voornoemd bestand, dan zal de opdrachtgever AN Products & Services hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen.

C. Alarmcentrale

Artikel 21: Aansluiting
21.1  
Na totstandkoming van een overeenkomst met alarmcentraledienstverlening zal AN Products & Services de detectieapparatuur (GPS) binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de zaken van AN Products & Services laten aansluiten op een alarmcentrale die door AN Products & Services is aangewezen.

Artikel 22: (Alarm)opvolging
22.1  
De alarmcentrale zal voor de werkzaamheden met betrekking tot de alarmcentrale elke (alarm)opvolging verwerken conform het overeengekomen protocol. Daarnaast zal de alarmcentrale bij de uitvoering van de opdrachten met betrekking tot de alarmcentrale-activiteiten de wettelijke regels met betrekking tot particuliere alarmcentrales naleven. 
Artikel 23: De wijze van uitvoering
23.1  
De alarmcentrale is eerst dan verantwoordelijk voor het in behandeling nemen en verwerken van een (alarm)melding op het moment dat de (alarm)melding foutloos is ontvangen en/of ter verwerking is aangeboden door haar (ontvangst)apparatuur.
23.2  
De opdrachtgever is verplicht:
- indien alarm- en/of storingssignaleringen worden veroorzaakt door de opdrachtgever, dit onverwijld te melden aan de alarmcentrale;
- de alarmcentrale schriftelijk op de hoogte te brengen van elke omstandigheid die de deugdelijke werking van de alarmapparatuur van de opdrachtgever kan verstoren (onder meer defecten, onderhoudswerkzaamheden, herstellingen, uitbreidingen, aan het risico-object, testen, etc.);
- de alarmcentrale onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van elke vertraging van de inschakeling van de alarmapparatuur en de eventuele duur hiervan;
- aan alle door de alarmcentrale gehanteerde technische en administratieve voorwaarden te voldoen.

Artikel 24: Prijzen
24.1  
De prijzen zijn gebaseerd op het aannemen en verwerken van maximaal 20-tal mutaties ter zake actiename per jaar. Indien dit aantal wordt overschreden kan op basis van de geldende uurtarieven een meerprijs in rekening worden gebracht.
24.2  
Bij herhaalde nodeloze alarmeringen veroorzaakt door de opdrachtgever hanteert de alarmcentrale het gele en rode kaarten systeem (zijnde 3 (drie) alarmeringen per 3 maanden) en is de alarmcentrale gerechtigd om als sanctie € 5,00 per nodeloze alarmering te berekenen